Разпореждане №104 от 42893 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 104

гр. София, 07.06. 2017 г.

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – и.д. председател на първо гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка за допустимостта на преписка вх. № 5524 / 06.06.2017 г., образувана по частна касационна жалба вх. № 17330 /09.02.2017 г. срещу определение № 2524 от 31.01.2017 г. на СГС по ч.гр.д. № 15311 /2016 г. , с което е потвърдено прекратително първоинстанционно определение по иск с правно основание чл. 27, ал. 2 СК за прекратяване на СИО по време на брака, поради липса на правен интерес от иска /I- ви поток/, констатира, че жалбата:
1. е подадена в срок- връчен препис от обжалвания акт, чрез адвокат, на 02.02.2017 г.;
2. определението подлежи на касационно обжалване по аргумент от чл. 280, ал.1, т. 1- т.3 вр чл. 274, ал. 4 ГПК ( искът е конститутивен, дали неоценяем или оценяем – по преценка на състава, данъчна оценка- л. 15, РС) ;
3. отговаря на изискванията на чл. 275, ал. 2 вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;
4. представено е, отделно, изложение на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК ;
5. подадена е чрез адвокат;
6. не е приложено валидно за касационната инстанция пълномощно по арг. от чл. 34, ал. 4 ГПК – приложеното по делото (л. 17, РС), визира учредяване на представителна власт само пред СРС, както изрично е посочено в него ;
7. не е приложен документ за внесена по сметката на ВКС държавна такса в размер на 15 лв.; приложеният е за внесена сума от 15 лв. по сметката на САС;
8. осъществена е процедура по чл. 276, ал.1 ГПК и има постъпил отговор;
Предвид изложеното в т. 6 и т.7, жалбата се явява нередовна, поради което преписката следва да се върне на СГС като администриращ съд за отстраняване на посочените нередовности по реда на чл.101 ГПК.
Водим от горното, и.д. председател на първо отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Софийски градски съд за даване на указания до жалбоподателя да представи в определения му срок валидно за касационната инстанция пълномощно в полза на адвоката, чрез който се подава жалбата, както и документ за внесена по сметката на ВКС държавна такса в размер на 15 лв.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest