Разпореждане №104 от 43305 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 104

гр. София, 24.07.2018 г.

СВЕТЛАНА КАЛИНОВА – и.ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд съгласно разпореждане № 61/12.07.2018г. на зам. – председателя на ВКС и ръководител на ГК, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7176 от 20.07.2018 г., констатира следното:

Касационното производство е по чл. 33, ал. 2 ЗС – I поток.
Касационна жалба вх. № 1293/09.03.2018 г. против решение № 10 от 15.01.2018 г., постановено по в. гр. д. № 599/2017г. на Окръжен съд – Перник, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК /съгласно редакцията на ДВ бр. 86/2017 г./ – по преценка предвид цената на иска;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ не е приложено пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК– съдържащото се на л. 7 от делото на ПОС е ограничено до представителство пред въззивната инстанция;
6/ внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;
7/ осъществена процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил отговор.
Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд, който след преценка за обжалваемостта на въззивното решение съобразно чл. 280, ал. 3 ГПК, вр. с 69, ал. 1, т. 4 ГПК, при отчитане размера на данъчната оценка на идеалните части от недвижимия имот, които са предмет на изкупуване, да упражни правомощието си по чл. 286, ал. 1, т. 3 ГПК или да администрира касационната жалба като укаже на касаторите да представят адвокатско пълномощно за представителната власт на адв. Х. Н. пред ВКС.

По изложените съображения, и.ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р а з п о р е д и :
Връща преписката за изпълнение на дадените указания
И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определение №295 от 10.6.2010 по ч.пр. дело №144/144 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                              О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                                                     № 295                                                            София,  10.06.2010 г.  В    ИМЕТО   НА   НАРОДА  Върховен касационен съд  на Република България ,

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
lifta hakkında