Разпореждане №106 от 42926 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 106

гр. София, 10.07.2017 г.

БОЙКА СТОИЛОВА – за председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 6576 от 05.07.2017 г., констатира следното:
Касационното производство е по чл. 124 ГПК – II поток.
Касационна жалба вх. № 5932/04.05.2017 г.:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК;
3/ не отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1, т. 1 ГПК – не е посочен адресът на жалбоподателите;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т 3 ГПК /към жалбата/;
6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;
7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – отговор.
Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за привеждането й в съответствие с изискванията на чл. 284, ал. 1, т. 1 ГПК, като се укаже на жалбоподателите да посочат адрес съгласно изискването на посочената разпоредба.
По изложените съображения, председателят на Трето гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
р а з п о р е д и :
ВРЪЩА преписката за изпълнение на дадените указания.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Разпореждане №69 от 3.4.2018 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ№ 69 София, 03.04.2018 година Красимир Харалампиев – Председател на трето наказателно отделение на Върховния касационен съд, като разгледах искане на упълномощен защитник на осъдения

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
efeee vegalis