Разпореждане №106 от 43313 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 106

гр. София, 01.08.2018 г.

ЖАНИН СИЛДАРЕВА – и. ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7384 от 30.07.2018 г., констатира следното:

Касационното производство е по чл. 69 ЗН (фаза по допускане) – I поток.
Касационна жалба вх. № 2551/22.06.2018 г. не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното решение е връчен на касаторите на 22.05.2018 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК /изм. – ДВ, бр. 86 от 2017 г./;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – I инст. – л. 17;
6/ не е внесена дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в общ размер на 90.00 лева – внесена е една държавна такса в размер на 30.00 лева;
7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор, съдържащ искане за присъждане на разноски.

Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за събиране на допълнителна държавна такса в размер на 60.00 лв.
По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Разградски окръжен съд, за даване на указания за довнасяне на дължимата държавна такса в размер на 60.00 лв. по сметка на ВКС.
И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
vega