Разпореждане №111 от 43686 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 111

гр. София, 09.08.2019 г.

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА – и.ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд съгласно разпореждане № 98/08.07.2019. на зам. – председателя на ВКС и ръководител на ГК, при проверка на допустимостта на преписка с вх. № 7385 от 02.08.2019 г., констатира следното:
Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК – I поток.
Частна касационна жалба вх. № 56520/25.04.2019 г. против определение № 8322/03.04.2019г. по в.ч.гр.д. № 17045/2018г. на Софийския градски съд:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;
4/ приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК / към КЖ, на л.79 и л.90- гръб СРС/;
6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК;
7/ не е осъществена процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК по отношение на М. И. Г., Б. Б. Х., А. С. П., А. Д. Х. и Л. С. С..

Частна касационна жалба вх. № 57284/30.04.2019 г. против определение № 8322/03.04.2019г. по в.ч.гр.д. № 17045/2018г. на Софийския градски съд:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК – чл. 60, ал.6 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;
4/ приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК / л. 219- СРС/;
6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК;
7/ не е осъществена процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК по отношение на М. И. Г., Б. Б. Х., А. С. П., А. Д. Х. и Л. С. С..

Предвид изложеното, преписката следва да се върне на администриращия съд за връчване на преписи от частните жалби на М. И. Г., Б. Б. Х., А. С. П., А. Д. Х. и Л. С. С..
По изложените съображения, и. ф. председател на Първо отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р а з п о р е д и :
Връща преписката на Софийския градски съд за връчване на преписи от частните жалби на М. И. Г., Б. Б. Х., А. С. П., А. Д. Х. и Л. С. С..
И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определение №48 от 14.1.2010 по ч.пр. дело №672/672 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О   П   Р   Е  Д   Е  Л  Е  Н  И  Е№ 48                      гр.София,  14.01.2010г. ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, Първо отделение в закрито  заседание на единадесети

Прочети »

Определение №135 от 40247 по ч.пр. дело №47/47 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                       О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №  135                                                София  10.03.2010  г. Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в

Прочети »

Определение №838 от 26.11.2010 по ч.пр. дело №874/874 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ..838 София 26.11.2010 година Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на двадесет и четвърти ноември

Прочети »

Определение №646 от по търг. дело №513/513 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е №.646                                        София..09.10.2009 г. Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
lifta hakkında