Разпореждане №112 от 43328 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 112

гр. София, 16.08. 2018 г.

Т. Г. – и.ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд съгласно разпореждане № 61/12.07.2018г. на зам. – председателя на ВКС и ръководител на ГК, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7719 от 14.08.2018 г., констатира следното:

Касационното производство е по чл. 124, ал.1 ГПК – I поток.
Касационна жалба вх. № 4617/13.06.2018 г. против решение № 112 от 22.05.2018 г., постановено по в. гр. д. № 64/2018 г. на Окръжен съд – Кюстендил, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК /съгласно редакцията на ДВ бр. 86/2017 г./;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ не е приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – описано е като приложение към КЖ, но не се съдържа в преписката;
5/ приложено пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК / л. 6 – гръб, КРС/;
6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в пълен размер – касаторите са обикновени другари в процеса и, независимо че са подали обща жалба, дължат отделни държавни такси;
7/ осъществена процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпили отговори.

Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на касаторите да внесат по сметка на ВКС допълнителна държавна такса в размер на 30.00 лв. и представят изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК.

По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р а з п о р е д и :
Връща преписката на Окръжен съд – Кюстендил да укаже на касаторите да внесат по сметка на ВКС допълнителна държавна такса в размер на 30.00 лв. и да представят изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК.
И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *