Разпореждане №113 от 43691 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 113

гр. София, 14.08.2019 г.

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА – и.ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд съгласно разпореждане № 98/08.07.2019. на зам. – председателя на ВКС и ръководител на ГК, при проверка на допустимостта на преписка с вх. № 7649 от 12.08.2019 г., констатира следното:
Касационното производство е по чл. 124, ал.1 ГПК – I поток.
Касационна жалба вх. № 16842/03.06.2019 г. против решение № 479 от 15.04.2019 г., постановено по в. гр. д. № 2778/2018г. на Окръжен съд – Варна, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК / п. кл. 30.05.2019 г./;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК /съгласно редакцията на ДВ бр. 86/2017 г./;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК;
6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в пълен размер- внесени са 30.00 лв. , а се дължат 60.00 лв., тъй като касаторите са обикновени другари в процеса и, независимо че са подали обща жалба, дължат отделни държавни такси;
7/ осъществена процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил отговор,съдържащ искане за присъждане на разноски.
Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд да укаже на касаторите да внесат по сметка на ВКС допълнителна държавна такса в размер на 30.00 лв.
По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р а з п о р е д и :
Връща преписката на Окръжен съд – Варна да укаже на касаторите да внесат по сметка на ВКС допълнителна държавна такса в размер на 30.00 лв.
И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Решение №1268 от 12.11.2015 по гр. дело №4147/4147 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 1268 София, 12 ноември 2015 г. Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на четиринадесети октомври две хиляди и петнадесета година в

Прочети »

Определение №698 от по гр. дело №884/884 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ                                       №    698гр. София, 29.06.2009 г..В ИМЕТО НА НАРОДА Върховен касационен съд, трето гражданско отделение в закрито заседание на 18 юни през две хиляди и девета

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed