Разпореждане №114 от 43308 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 114

гр. София, 27.07. 2018 г.

Емануела Балевска – председател на Второ гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7304 от 25.07.2017 г. по касационна жалба вх. № 1656 от 10.05.2018 г., констатира следното:
Касационното производство е по чл. 54, ал.2 ЗКИР- I- ви Поток
Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК –(по пощата-клеймо от 09.05.2018 г.) препис от обжалваното въззивно решение е връчен на касатора на 10.04.2018 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК – искът по чл. 54, ал. 2 ЗКИР е установителен за собственост на недвижим имот;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е пълномощно за юрисконсулт съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т 3 ГПК- към КЖ ;
6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК- имотът не е публична държавна собственост;
7/ осъществена процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи- постъпил отговор от Е. Д. и Л. Б. и от Министерство на младежта и спорта като трето лице помагач;

Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК и следва да бъде върната на Окръжен съд-Благоевград с указания към касатора да внесе по сметка на ВКС такса в размер 30 лв. за произнасяне по допускане на касационното обжалване.

По изложените съображения, председателят на Второ гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р а з п о р е д и :
Връща преписката на Окръжен съд-Благоевград за изпълнение на дадените указания.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest