Разпореждане №114 от 43691 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 114

гр. София, 14.08.2019 г.

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА – и.ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд съгласно разпореждане № 98/08.07.2019. на зам. – председателя на ВКС и ръководител на ГК, при проверка на допустимостта на преписка с вх. № 7654 от 12.08.2019 г., образувана по частна жалба вх. № 7036 от 28.05.2019 г. срещу разпореждане от 14.05.2019г., постановено по гр.д. № 1331/2018г. по описа на Старозагорския окръжен съд, с което е върната касационна жалба от 23.04.2019 г. срещу решение № 74/12.03.2019г. по гр. д. № 1331/2018г. на Старозагорския окръжен съд, констатира следното:
Частната жалба е подадена на 28.05.2019 г. срещу разпореждане на Старозагорския окръжен съд, поради което на основание чл. 274, ал. 2 ГПК /изм. – ДВ, бр. 50 от 2015 г./, вр. с чл. 279 ГПК компетентен да се произнесе по нейната допустимост, респективно основателност, е съответният апелативен съд, в случая – Пловдивският апелативен съд.
Предвид изложеното частната жалба следва да бъде изпратена на компетентния съд.
По изложените съображения, и.ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р а з п о р е д и :

Изпраща по компетентност преписка вх. № 7654 от 12.08.2019 г. на Пловдивския апелативен съд за произнасяне по частна жалба вх. № 7036/28.05.2019г.

И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определение №1167 от 21.10.2013 по гр. дело №2219/2219 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1167 София, 21.10.2013г. Върховният касационен съд на Република България, състав на Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на четвърти октомври две хиляди

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed