Разпореждане №116 от 42905 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 116
София, 19.06.2017 година

Капка Костова – председател на първо наказателно отделение на Върховния касационен съд, като разгледах молбата на адв. Г. З. – защитник на осъдения Д. Ф. Д. и молбата на осъдения Д. Ф. Д., с вх. № 5906/16.06.2017 г.,
УСТАНОВИХ:

С депозираните молби осъденият и неговият защитник отправят искане за изменение на режима на наложеното на осъдения Д. наказание от строг в общ. Защитникът на осъдения отправя искане за изменение на мястото на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип.
Молбите са недопустими. Присъда № 37/02.11.2015 г., постановена по н.о.х.д. № 21/2015 г. по описа на ОС – Хасково е проверена по касационен ред посредством решение № 10 от 01.03.2017 г., постановено по к.н.д. № 1246/2016 г. При това положение тя не може да бъде предмет на проверка по реда на възобновяването, тъй като е извън обхвата на чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК. Редът по чл. 414, ал. 1, т. 1 от НПК, посочен от защитника, е неприложим. Режимът и мястото на изтърпяване на наложеното наказание могат да бъдат изменени по реда на ЗИНЗС.
Поради изложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство по възобновяване пред ВКС.
Делото ведно с искането да се върне на Хасковския окръжен съд.
Препис от разпореждането да се изпрати на Д. Ф. Д. и адв. Г. З..

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
lifta hakkında