Разпореждане №116 от 43040 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 116
гр. София, 01.11. 2017 г.

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – председател на второ гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 10474 от 31.10.2017 г., образувана по касационна жалба вх. № 5191 от 29.08.2017 г., констатира следното:
Касационното производство е по чл. 34 ЗС (втора фаза) – I поток;
Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК-препис от обжалваното въззивно решение е връчен на касаторите на 01.08.2017 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК (до изм. – ДВ, бр. 86 от 2017 г.);
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено е „изложение“ съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК-касационната жалба е подадена лично от касаторите Р. и Я. В., като към нея е приложено копие от Удостоверение от 06.09.1976 г. на Софийски окръжен съд относно полагането от Р. Н. П. (В.) на стажантски изпит на 09.06.1976 г. и признаване от Общото събрание на съда на успешно завършен едногодишен стаж; няма данни дали другият касатор Я. В. притежава юридическа правоспособност, нито дали е упълномощил адвокат за процесуално представителство пред ВКС;
6/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в размер на 30 лева-след указания;
7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на препис-отговор, съдържащ искане за присъждане на разноски.
Предвид изложеното, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за отстраняване на следните нередовности: 1/ приподписване на касационната жалба и представеното към нея изложение от надлежно упълномощен от касатора Я. В. адвокат, в случай че същият не притежава юридическа правоспособност, а ако има такава, то следва да представи удостоверение за придобита юридическа правоспособност; 2/ прилагане на адвокатско пълномощно от касатора Я. В., което да важи за процесуално представителство пред ВКС.
По изложените съображения, председателят на второ отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Окръжен съд Ямбол за отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *