Разпореждане №118 от 43318 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 118

гр. София, 06.08.2018 г.

СВЕТЛА ДИМИТРОВА – ръководител на Гражданска колегия на Върховния касационен съд и заместник-председател на ВКС, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7509 от 02.08.2018 г., образувана по касационна жалба вх. № 8450 от 08.05.2018 г., подадена от Н. Р. В. и касационна жалба вх. № 2608 от 12.02.2018 г., подадена от Р. Г. Н. и М. Г. Н., срещу Решение № 2649 от 19.12.2018 г. на Софийски апелативен съд, констатира следното:
Касационното производство е по чл. 109 ЗС и чл. 49 ЗЗД , във вр. 45 ЗЗД – I поток;
Касационната жалба вх. № 8450 от 08.05.2018 г., подадена от Н. Р. В. отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – по пощата -пощенско клеймо 08.03.2018 г./ препис от обжалваното въззивно решение е връчен на жалбоподателката на 08.02.2018 г.-първоначално подадената молба е с вх. № 4518 , която не е била приподписана от адвокат;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК- предявеният иск по чл. 109 ЗС е неоценяем , а искът по чл. 49 ЗЗД, във вр чл. 45 ЗЗД е с цена над 5 000 лв. / претенция за разноски ;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК- изпълнени указания в разпореждане от 13.03.2018 г. на Софийски апелативен съд, връчено на 23.03.2018 г. и разпореждане от 18.04.2018 г. на Софийски апелативен съд, връчено на 28.04.2018 г.- по куриер –дата 04.05.2018 г.;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК- изпълнени указания в разпореждане от 11.05.2018 г., вр. на 05.06.2018 г.;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК -изпълнени указания в разпореждане от 13.03.2018 г. на Софийски апелативен съд, връчено на 23.03.2018 г. и разпореждане от 18.04.2018 г. на Софийски апелативен съд, връчено на 28.04.2018 г.- по куриер –дата 04.05.2018 г;
6/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК изпълнени указания в разпореждане от 13.03.2018 г. на Софийски апелативен съд, връчено на 23.03.2018 г. и разпореждане от 18.04.2018 г. на Софийски апелативен съд, връчено на 28.04.2018 г.- по куриер –дата 04.05.2018 г;
7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи- постъпил отговор/претенция за разноски.
Касационната жалба вх. № 2608 от 12.02.2018 г., подадена от Р. Г. Н. и М. Г. Н. не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК –препис от обжалваното въззивно решение е връчен на касаторите на 12.01.2018 г. ;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК- предявеният иск по чл. 109 ЗС е неоценяем , а искът по чл. 49 ЗЗД, във вр чл. 45 ЗЗД е с цена над 5 000 лв. / претенция за разноски ;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК- ;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – първа инст. Гр. д № 13593/2013 г. СРС-л. 81;
6/ не е внесена дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в пълен размер от 60 лв. по 30 лв за всеки от касаторите, обикновени другари ;
7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи- постъпил отговор/претенция за разноски.

Предвид изложеното, преписката следва да бъде върната на Софийски апелативен съд за отстраняване на допуснатите нередовности по касационната жалба вх. № 2608 от 12.02.2018 г., с указания към жалбоподателите да довнесат по сметка на ВКС ДТ в размер на 30 лв. за допускане на касационно обжалване, с оглед привеждане на касационната жалба в съответствие с изискванията на чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК.

По изложените съображения, ръководителят на Гражданска колегия на Върховния касационен съд и заместник-председател на ВКС

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Софийски апелативен съд за привеждане на касационната жалба вх. № 2608 от 12.02.2018 г., в съответствие с дадените указания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар