Разпореждане №118 от 43698 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 118

гр. София, 21.08.2019 г.

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА – и. ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд (съгласно разпореждане № 98 от 08.07.2019 г. на заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия), при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7885 от 20.08.2019 г., констатира следното:

Касационното производство е по чл. 124, ал. 1 ГПК – I поток.
Касационна жалба вх. № 13467/02.05.2019 г. отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното решение е връчен на касатора на 02.04.2019 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК /изм. – ДВ, бр. 86 от 2017 г./;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – след указания;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към К.Ж.;
6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК – след указания;
7/ не е осъществена процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи от изложението на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК.

Предвид изложеното, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за връчване на насрещната страна на препис от изложението на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК.
По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Варненски окръжен съд за връчване на насрещната страна на препис от изложението на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК.

И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Решение №247 от 43410 по нак. дело №326/326 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ№ 247София, 06.11.2018 година Капка Костова – Председател на първо наказателно отделение на Върховния касационен съд, като разгледах касационната жалба и допълнението към нея от

Прочети »

Решение №384 от 39946 по гр. дело №1050/1050 на 2-ро гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

           Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                                № 384                  София, 13.05.2009 година                                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА                                     Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed