Разпореждане №12 от 43475 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 12

гр. София, 10.01.2019 г.

БОЙКА СТОИЛОВА – председател на четвърто гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 192 от 08.01.2019 г., констатира следното:
Производството е по чл. 303/304 ГПК – II поток
Преписката е образувана по молба за отмяна вх. № 9313/ 29.10.2018 г./доп. с вх. № 9670/09.11.2018 г./ на решение № 2687 от 30.04.2018 г. постановено по гр.д. № Е 6984/2016 г. на Софийски градски съд.
Молбата за отмяна отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:
1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;
2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;
3/ молбата за отмяна е подадена лично;
4/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 261, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК;
5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи.
Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306 ГПК във вр. чл. 261, т. 4 ГПК и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с тях, както следва: за събиране на дължимата държавна такса по сметка на ВКС, съгласно чл. 18, ал. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК /обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г./.
По изложените съображения, председателят на четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

р а з п о р е д и :
ВРЪЩА преписката вх. № 192 от 08.01.2019 г. на Софийски градски съд, за извършване на проверка на редовността и отстраняване на допуснатите нередовности.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
efeee vegalis