Разпореждане №120 от 43700 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 120

гр. София, 23.08. 2019 г.

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА – и.ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд съгласно разпореждане № 98/08.07.2019 г. на зам. – председателя на ВКС и ръководител на ГК, при проверка на допустимостта на преписка с вх. № 7911 от 21.08.2019г., констатира следното:
Касационното производство е по чл. 33, ал. 2 ЗС – I поток.
Касационна жалба вх. № 17434/06.06.2019 г. против решение № 582 от 07.05.2019 г., постановено по в. гр. д. № 511/2019г. на Окръжен съд – Пловдив, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК – ДО – л. 29, уточняваща молба – л. 25 РС-Пловдив;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – л. 109 – 119 ПРС;
6/ / не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в пълен размер – внесени са 30.00 лв., а се дължат 90.00 лв., тъй като касаторите са обикновени другари в процеса и независимо че са подали обща жалба, дължат отделни държавни такси;
7/ осъществена процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил отговор,съдържащ искане за присъждане на разноски.

Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба с вх. № 17434/06.06.2019г. е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за събиране на допълнителна държавна такса по сметка на ВКС в размер на 60.00 лв.

Касационна жалба вх. № 18368/14.06.2019 г. против решение № 582 от 07.05.2019 г., постановено по в. гр. д. № 511/2019г. на Окръжен съд – Пловдив, отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – по пощата;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК – ДО – л. 29, уточняваща молба – л. 25 РС-Пловдив;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК;
6/ / внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;
7/ осъществена процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил отговор,съдържащ искане за присъждане на разноски.

По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р а з п о р е д и :
Връща преписката на Окръжен съд – Пловдив за събиране на допълнителна държавна такса по сметка на ВКС в размер на 60.00 лв. по касационна жалба с вх. № 17434/06.06.2019г.
И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Решение № от 41491 по нак. дело №207/207 на 2-ро нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

2 РАЗПОРЕЖДАНЕ гр. София, 05.08.2013г. Павлина Панова – Заместник-председател на Върховния касационен съд на Република България, като разгледах искането на А. З. М., озаглавено „молба”,

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest