Разпореждане №125 от 43336 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 125

гр. София, 24.08.2018 г.

БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – и.ф. председател на Второ гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд съгласно разпореждане № 61/12.07.2018 г., при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7866 от 22.08.2018 г., образувана по касационна жалба вх. № 59045 от 27.04.2018 г., констатира следното:
Касационното производство е по чл. 40, ал. 1 ЗУЕС – I поток;
Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК-препис от обжалваното решение е връчен на касатора на 26.03.2018 г. – клеймо от 26.04.2018 г.;
2/ не подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3, т. 2 ГПК (ред.-ДВ, бр.86 от 2017);
3/ не отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК – КЖ не е приподписана от адвокат;
4/ приложенo е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, което също не е приподписано от адвокат;
5/ не е приложенo адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – КЖ е подадена лично от Р. Д., която не е представила доказателства дали притежава юридическа правоспособност;
6/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в размер на 30 лева-след указания;
7/ осъществена е процедурата за връчване на препис – подаден е отговор, съдържащ искане за присъждане на разноски.

Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна, като не отговаря на изискванията на чл. 284 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с тях, а именно: да извърши преценка на допустимостта на касационната жалба съобразно нормата на чл. 280, ал. 3, т. 2 ГПК (ред.-ДВ, бр.86 от 2017) и в случай, че намери същата за допустима, да укаже на жалбоподателката, ако същата не притежава юридическа правоспособност, да упълномощи адвокат за приподписване на касационната жалба; към касационната жалба на основание чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК да се приложи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, приподписано от адвокат, както и да се представи адвокатско пълномощно.

По изложените съображения, и.ф. председателят на Второ отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
р а з п о р е д и :

ВРЪЩА преписката на Градски съд София за извършване на преценка на допустимостта на касационната жалба съобразно нормата на чл. 280, ал. 3, т. 2 ГПК.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed