Разпореждане №125 от 43678 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 125

гр. София, 01.08.2019 г.

ВАНЯ АТАНАСОВА – и.д. председател на второ гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка за допустимостта на преписка вх. № 7261 / 30.07.2019 г., образувана по касационни жалби вх. №№ 13069/23.04.2019 г., 14396/09.05.2019 г. констатира следното :
Производството пред ВКС е по обективно съединени първоначален отрицателен установителен иск за право на строеж по чл. 124, ал. 1 ГПК вр чл. 63 ЗС и насрещни: установителен за право на собственост върху ид ч от терена по чл. 124, ал. 1 ГПК, а под евентуалност – за подобрения по чл. 72 ЗС. ( I –ви поток).
Въззивното решение подлежи на касационно обжалване в частта по първоначалния иск за право на строеж и насрещния за право на собственост по арг. от чл. 280, ал.3, т. 1 ГПК без оглед на цената им. В обжалваната част по иска за подобрения – по преценка на състава предвид, че се претендират общо 8790.62 лв. / л. 55, РС/ срещу трима ответници съсобственици.

I. Касационна жалба вх. № 13069/23.04.2019 г :
1. е в срок- препис от решението връчен чрез адвокат на 10.04.2019;
2. не отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1. , т.3 ГПК- жалбата е бланкетна и не съдържа точно и мотивирано изложение на касационните основания по чл. 281 ГПК ; указания в тази връзка не са давани, дадените са само за изложение на основанията за допускане по чл. 280, ал. 1 ГПК ;
3. приложено е изложение на основания по чл. 280, ал. 1 ГПК-след указване;
4. подадена е чрез адвокат;
5. представени са в оригинал валидни за производството пред ВКС пълномощни от двамата касатори –л. 57 и л. 107, РС ;
6. приложени са документи за внесена по сметката на ВКС държавна такса общо от 60 лв при дължима от 30 лв. предвид качеството съпрузи- на касаторите ответници и ищци по искове за собственост ;
7. осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК като в едномесечния срок е постъпил писмен отговор чрез адвокат;

II. Касационна жалба вх. №14396/09.05.2019 г.:
1. е в срок- препис от решението връчен чрез адвокат на 09.04.2019;
2. не отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1, .т.3 ГПК, – жалбата е бланкетна и не съдържа точно и мотивирано изложение на касационните основания по чл. 281 ГПК , макар в изложението на основанията за допускане по чл. 280, ал. 1 страната по свой почин да е развивала и касационни оплаквания ; указания в тази връзка не са давани;
3. приложено е изложение на основания по чл. 280, ал. 1 ГПК- след указване;
4. подадена е чрез адвокат;
5. представен е заверен препис на валидно за производството пред ВКС общо пълномощни от тримата касатори – към нея ;
6. приложен е документ за внесена дължима държавна такса от 90 лв. по сметката на ВКС предвид обикновеното другарство на касаторите ответници по иска за подобрения в качеството им на обикновени съсоственици;
7. осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК като в едномесечния срок е постъпил писмен отговор чрез адвокат;

Предвид изложеното в т. I.2 и т. II. 2 касационните жалби са нередовни, което налага връщане на преписката на администриращия окръжен съд за даване на указания до страните да представят , в определения им за целта срок, точно и мотивирано изложение на касационните основания по чл. 281 ГПК съгл. изискването на чл. 284, ал.1, т. 3 ГПК.
По изложените съображения, и.д. председател на второ отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА на Пловдивския окръжен съд преписката по касационни жалби вх. №№ 13069/23.04.2019 г., 14396/09.05.2019 г . за даване на указания до касаторите да представят, в определения им за целта срок, точно и мотивирано изложение на касационните основания по чл. 281 ГПК, както и за размяна на книжата от представеното изложение.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
/ съгл. Р № 98/08.07.2019 г. на ЗП на ВКС/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
porn