Разпореждане №126 от 43677 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 126

гр. София, 31.07.2019 г.

Борислав Белазелков – председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7292/30.07.2019 г., констатира следното:

Производството е по чл. 303 / чл. 304 ГПК – II поток.
Молба вх. № 2996/23.05.2019 г. за отмяна на влязло в сила определение № 942/25.02.2019 г. по гр.д. № 982/2018 г. на Благоевградски окръжен съд, не отговаря в пълнота на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:
1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;
2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;
3/ представено е адвокатско пълномощно;
4/ не е внесена в пълен размер дължимата държавна такса, съгласно чл. 18 от ТДТССГПК;
5/ осъществена е процедурата по връчване на преписи;
6/ молбата не подлежи на вписване съгласно чл. 112, б „к“ ЗС;

Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на молителите да представят платежно нареждане за внесена по сметка на ВКС допълнителна държавна такса по чл. 18 ТДТССГПК в размер на 446,35 лева.
По изложените съображения, председателят на Четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р а з п о р е д и :
ВРЪЩА преписка № 7292/30.07.2019 г. на Районен съд – Благоевград за продължаване действията по администриране на молба за отмяна вх. № 2996/23.05.2019 г. съобразно дадените в разпореждането указания.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Решение №45 от 40227 по гр. дело №184/184 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

  О           П          Р         Е          Д         Е         Л         Е         Н         И         Е                                                             №  45                                     ГР. София,  18.02.2010 г.                                                Върховният касационен съд на Република

Прочети »

Решение №380 от 28.6.2010 по нак. дело №350/350 на 3-то нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е № 380 гр. София, 28 юни 2010г. В   ИМЕТО   НА   НАРОДА           Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение, в съдебно

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Eczanem