Разпореждане №126 от 43719 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 126

гр. София, 11.09.2019 г.

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА – и. ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд (съгласно разпореждане № 134 от 05.09.2019 г. на заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия), при проверка на допустимостта на преписка вх. № 8335 от 09.09.2019 г., констатира следното:

Касационното производство е по чл. 54, ал. 2 ЗКИР – I поток.
Касационна жалба вх. № 10800/08.07.2019 г. (вх. № 5972/01.07.2019 г. по описа на ВКС) не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното решение е връчен на касаторите на 04.06.2019 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК /съгласно редакцията на ДВ бр. 86/2017 г./;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към К.Ж.;
6/ не е внесена дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в общ размер на 60.00 лева – внесена е държавна такса в размер на 30.00 лева;
7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпили са отговори, съдържащи искания за присъждане на разноски; липсват пълномощни в полза на адв. А. Й. и адв. Р. Т. за осъществяване на процесуално представителство пред ВКС.

Предвид изложеното, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на касаторите за довнасяне на дължимата държавна такса в размер на 30.00 лв. по сметка на ВКС.
Администриращият съд следва да даде и указания на църковното настоятелство при храм „Свети Георги“ – с. Зидарово, за представяне на пълномощно в полза на адв. Р. Т., както и на „ТРС“ ЕАД за представяне на пълномощно в полза на адв. А. Й. за осъществяване на процесуално представителство пред ВКС.
По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Бургаски окръжен съд за даване на указания на:
– Ж. С. и О. С. за довнасяне на дължимата държавна такса в размер на 30.00 лв. по сметка на ВКС;
– църковното настоятелство при храм „Свети Георги“ – с. Зидарово, за представяне на пълномощно в полза на адв. Р. Т. за осъществяване на процесуално представителство пред ВКС;
– „ТРС“ ЕАД за представяне на пълномощно в полза на адв. А. Й. за осъществяване на процесуално представителство пред ВКС.

И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определение №109 от 39881 по ч.пр. дело №123/123 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О  П   Р   Е   Д   Е   Л    Е   Н    И    Е                                                                        № 109                                           София   09.03.2009г                                                В   ИМЕТО  НА  НАРОДА              Върховният касационен съд на

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest