Разпореждане №127 от 43339 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 127

гр. София, 27.08.2018 г.

КРАСИМИР ВЛАХОВ – и.ф. председател на Второ гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд съгласно разпореждане № 61/12.07.2018 г., при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7924 от 24.08.2018 г., образувана по молба за отмяна вх. № 3364 от 04.07.2018 г. и молба за отмяна вх. № 3509 от 10.07.2018 г. – и двете насочени срещу решение от 05.07.2016 г. по гр. д. № 381/2015 г. на Районен съд Карнобат, с което е допуснато извършването на делба на съсобствени недвижими имоти, констатира следното:
Производството е по чл. 303 ГПК, вр. чл. 69 ЗН – I поток.
Молба за отмяна вх. № 3364 от 04.07.2018 г. отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:
1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;
2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;
3/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК- I и-я /гр.д.№ 381/2015 г./- л.104;
4/ внесена e държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 261, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 1, вр. чл. 3 ТДТССГПК в размер на 30 лева- след указания;
5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи – не е подаден отговор;
6/ молбата за отмяна е вписана съгласно чл. 112, б. „к“ ЗС-след указания на ВКС;

Молба за отмяна вх. № 3509 от 10.07.2018 г. не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:
1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;
2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;
3/ молбата за отмяна е подадена лично, като към МО е приложено адвокатско пълномощно;
4/ внесена e държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 261, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 1, вр. чл. 3 ТДТССГПК в размер на 30 лева- след указания;
5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи – не е подаден отговор;
6/ молбата за отмяна не е вписана съгласно чл. 112, б. „к“ ЗС.

Постъпилата молба за отмяна с вх. № 3509 от 10.07.2018 г. е нередовна. По делото не е видно дали и кога администриращият съд е давал указания на молителя Х. Ч. да впише молбата за отмяна. Преписката е изпратена на ВКС, без да са изпълнени изцяло указанията на ВКС, обективирани в разпореждане № 117/06.08.2018 г., за вписване на двете молби за отмяна.
По изложените съображения, и.ф. председателят на Второ отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Районен съд Карнобат за осъществяване на правомощията по чл. 306, ал. 2, вр. чл. 286, ал. 1, т. 2 ГПК по отношение на молба за отмяна с вх. 3509 от 10.07.2018 г., а в случай, че не са давани указания за вписване на молбата, то молителят Х. Ч. следва да бъде уведомена да отстрани своевременно нередовностите.
След произнасяне на Районен съд Карнобат по молба за отмяна с вх. 3509 от 10.07.2018 г., делото да се изпрати обратно във Върховния касационен съд за произнасяне по молба за отмяна вх. № 3364 от 04.07.2018 г.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest