Разпореждане №128 от 43685 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 128

гр. София, 08.08.2019 г.

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА – и.д. председател на второ гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка за допустимостта на преписка вх. № 7462/06.08.2019 г., образувана по частна касационна жалба вх. № 2318/ 05.06.2019 г. срещу определение № 45 от 16.05.2019 г. на ОС- Монтана по ч.гр.д. № 125/2019 г., потвърждаващо първоинстанционо определение за прекратяване на производството по искове по чл. 108 и чл. 109 ЗС относно недвижим имот (Първи поток), констатира, че жалбата :
1. е в срок – препис от акта връчен чрез адвокат на 27.05.2019 г. ; пощенско клеймо от 03.06.2019 г. ;
2. определението подлежи на касационно обжалване по арг. от чл. 280, ал.3, т. 1 вр чл. 274, ал. 4 ГПК без оглед цената на исковете за собственост ;
3. отговаря на изискванията на чл. 260 вр чл. 275, ал.2 ГПК;
4. приложено е изложение на основания по чл. 280, ал.1 ГПК; има позоваване и на чл. 280, ал.2, предл. 3-то ГПК;
5. подадена е чрез адвокат;
6. не са представени валидни за касационната инстанция пълномощни от двамата жалбоподатели за адвоката; по делото ( л. 68 , гр. д. 2858/2018 г, ВКС , II – ро г.о.) има приложено в оригинал пълномощно само от Ц. Г. в полза на адвоката, но то важи за касационното обжалване на въззивното решение на ОС- Монтана, както е посочено в него по арг. от чл. 34, ал. 4 ГПК ;
7. приложен е документ за внесена по сметката на САС дължима държавна такса от 15 лв , като съгл. указания от 28.03.2018 г. на КБФ към ВСС за спазване на т.6 от протоколно решение № 11 /23.03.2011 г. на ВСС внасянето на държавната такса следва да се зачете;
8. осъществена е процедура по размяна на книжата като в срок е постъпил писмен отговор;
Предвид изложеното в т. 6 жалбата е нередовна съгл. чл.275, ал. 2 вр. чл. 261, т. 2 ГПК като подадена от пълномощник, без доказателства за надлежно учредена представителна власт, която е абсолютна процесуална предпоставка за процеса , което налага връщане на преписката на администриращия съд за даване на указания лично до жалбоподателите в определения им срок да изправят нередовността.
По изложените съображения, председателят на второ отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :
ВРЪЩА на ОС – Монтана преписката по частна касационна жалба вх. № 2318/ 05.06.2019 г. за даване на указания лично до жалбоподателите да представят в определения им за целта срок валидни за касационната инстанция пълномощни в полза на адвоката, чрез който жалбата е подадена.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ съгл. Р №98/08.07.2019 г. на ЗП на ВКС/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.