Разпореждане №13 от 43122 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 13

гр. София, 22.01.2018 г.

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – председател на второ гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 671 от 19.01.2018 г., образувана по касационна жалба вх. № 26414 от 31.08.2017 г., констатира следното:
Касационното производство е по чл. 54, ал. 2 ЗКИР (чл.53,ал.2 ЗКИР-първоначална редакция) – I поток;
Касационната жалба отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК-препис от обжалваното въззивно решение е връчен на касатора на 04.08.2017 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК (до изм.-ДВ, бр.86 от 2017);
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК-към КЖ;
6/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в размер на 30 лева;
7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи-отговори.
*В подадената касационна жалба се съдържа искане по чл. 248 ГПК за изменение на постановеното от Окръжен съд Пловдив въззивно решение, в частта за разноските. По тази молба Окръжен съд Пловдив се е произнесъл с Определение от 18.12.2017 г., връчено на страната, имаща интерес от обжалването му, на 29.12.2017 г. с указания за възможност да подаде частна жалба в едномесечен срок.

Предвид изложеното и доколкото срокът за обжалване на определението по чл. 248 ГПК не е изтекъл към настоящия момент, преписка вх. № 671 от 19.01.2018 г., образувана по касационна жалба вх. № 26414 от 31.08.2017 г., е изпратена на ВКС преждевременно.

По изложените съображения, председателят на второ отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Окръжен съд Пловдив с оглед възможността да постъпи частна жалба срещу Определение от 18.12.2017 г. на Окръжен съд Пловдив.
В случай, че Определение от 18.12.2017 г. на Окръжен съд Пловдив се обжалва, частната жалба да се администрира, след което преписка вх. № 671 от 19.01.2018 г., образувана по касационна жалба вх. № 26414 от 31.08.2017 г. да се изпрати обратно на Върховния касационен съд за произнасяне по касационната жалба. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
vega