Разпореждане №130 от 43689 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 130

гр. София, 12.08.2019 г.

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА – и.д. председател на второ гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка за допустимостта на преписка вх. № 7572/08.08.2019 г., образувана по
молба вх. № 9303/15.05 .2019 г. за отмяна на влязло в сила решение № 193 от 22.03.2017 г. Хасковския районен съд по гр.д. № 2837/2015 г. в производство по делба, фаза допускане, (Първи поток), констатира следното:
Производството е по чл. 303 вр чл. 307 ГПК.
Молбата за отмяна:
1. отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1 вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;
2. съдържа точно и мотивирано изложение на основанията за отмяна- обосновава се чл.303, ал. 1, т. 1 ГПК- нови обстоятелства, подкрепени с приложени доказателства; сочи се кога са узнати ;
3. подадена е лично ;
4. представен е документ за внесена по сметката на ВКС държавна такса от 50 лв.;
5. не е осъществена процедура по чл. 306, ал. 3 ГПК по размяна на книжата;
6. не е вписана съгл. чл. 114, б.“ к“ ЗС предвид предмета на решението за което е поискана отмяна като указания не са давани. ;
Предвид изложеното в т. 5 и т. 6 молбата за отмяна се явява неадминистрирана, което налага връщане на преписката на администриращия районен съд за извършване на съответните съдопроизводствени действия.
По изложените съображения, и.д. председател на второ отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА на Хасковския районен съд преписката по молба за отмяна вх. № 9303/15.05 .2019 г. за указване на молителя да впише молбата като представи пред съда в определения му за целта подходящ срок вписан екземпляр, както и за връчване на препис от молбата на ответниците за становище в едноседмичен срок.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
/ съгл. Р №98/08.07.2019 г. на ЗП на ВКС/

Определение №1198 от по търг. дело №3655/3655 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

                               О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                                       По чл. 288 от Гражданско процесуалния кодекс № 1198                                            гр. София ,

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
lifta hakkında