Разпореждане №133 от 42943 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 133

гр. София, 27.07.2017 г.

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА – и.ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд съгласно разпореждане № 91/07.07.2017г. на зам. – председателя на ВКС и ръководител на ГК, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7348 от 25.07.2017 г., констатира следното:
Касационното производство е по чл. 124, ал.1 ГПК – I поток.
Касационна жалба вх. № 2162/06.04.2017 г. не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 2 ГПК /изм. ДВ бр. 50/2015 г./;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ не е приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК /л. 57- РС-Ямбол/;
6/ внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;
7/ осъществена процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил отговор,съдържащ искане за разноски.
Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд, който да даде съответни указания на касатора да представи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, като ако поддържа основанията по чл. 280, ал.1, т. 1 и т.2 ГПК да представи копия от сочените съдебни актове.
По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :
ВРЪЩА преписката на Окръжен съд – Ямбол за даване на указания на касатора да представи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК.
И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.