Разпореждане №135 от 43696 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 135

гр. София, 19.08. 2019 г.

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА – и.ф. председател на Второ гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд (съгласно разпореждане № 98 от 08.07.2019г. на заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия), при проверка за допустимостта на преписка вх. № 7792/15.08.2019г., образувана по касационна жалба вх. № 64931/17.05.2019г. срещу решение № 2307 от 29.03.2019г. по в.гр.д.№ 7544/2016г. по описа на Софийски градски съд, констатира следното:
Касационното производство е по чл.97, ал.1 ГПК (отм.) – I поток.

Коефициент за фактическа и правна сложност:

Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл.280, ал.3 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – не е приложено адвокатско пълномощно в полза на адвокат К. М., пълномощното в полза на адвокат Л. Д. на л.103 от в.гр.д.№ 5527/2010г. по описа на СГС е ограничено до процесуално представителство по това дело и не удостоверява наличието на представителна власт пред ВКС;
6/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;
7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи;
Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на касатора за представяне на надлежно адвокатско пълномощно в полза на адвокат К. М. и в полза на адвокат Л. Д. за осъществяване на процесуално представителство пред ВКС.
По изложените съображения, и.ф. председател на Второ гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
р а з п о р е д и :
ВРЪЩА преписката на Софийски градски съд за даване на указания на касатора за представяне на надлежно адвокатско пълномощно в полза на адв. К. М. и в полза на адвокат Л. Д. за осъществяване на процесуално представителство пред ВКС.
И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.