Разпореждане №141 от 43326 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 141

гр. София, 14.08.2018 г.

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА – председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7641 от 09.08.2018 г., констатира следното:
Преписката е образувана по частна касационна жалба вх. № 12930/11.07.2018 г. /п. кл. от 09.07.2018 г./ срещу Определение № 1921 от 19.06.2018 г. по в.ч.гр.д. № 2876/2018 г. на Апелативен съд – София.
Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК – II поток
Частната касационна жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:
1/ подадена е в срок;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК вр. с чл. 260 ГПК;
4/ не е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – позоваване в частната касационна жалба на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК и на очевидна неправилност по чл. 280, ал. 2 ГПК;
5/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК вр. чл. 261, т. 2 ГПК;
6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК вр. чл. 261, т. 4 ГПК вр. чл. 19 ТДТССГПК;
7/ не се дължи връчване на преписи.
Предвид изложеното, постъпилата частна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания за спазване на изискванията на чл. 284, ал. 2 ГПК.
По изложените съображения, председателят на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписка вх. № 7641 от 09.08.2018 г. за изпълнение на дадените указания.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определение №804 от по търг. дело №214/214 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                № 804                                     София. 22.12.2009 год. Върховният касационен съд на Република България, ІІ търг.отделение в закрито

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
bilgiler