Разпореждане №142 от 43080 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 142

гр. София, 11.12.2017 г.

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – председател на второ гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 11996 от 08.12.2017 г., образувана по частна касационна жалба вх. № 149738 от 09.11.2017 г. срещу определение от 20.10.2017г. на СГС, с което е оставена без уважение частна жалба срещу определение на СРС, с което е спряно производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, констатира следното:
Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК, вр. чл. 124, ал. 1 ГПК – I поток;
Частната касационна жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК-обжалваното определение е връчено на жалбоподателя на 06.11.2017 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;
4/ не е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – няма и позоваване в ЧКЖ на някой от пороците по чл. 280, ал. 2 ГПК (ред., ДВ-бр. 86 от 2017 г.);
5/ не е приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК, което да важи за процесуално представителство пред ВКС;
6/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК в размер на 15 лева;
7/ осъществена е процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи-отговор е подаден от ответниците В. и М. В., като няма данни кога им е връчен препис от частната жалба.
Предвид изложеното, постъпилата частна жалба е нередовна, като не отговаря на изискванията на чл. 274 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с тях, а именно: към частната касационна жалба на основание чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК да се приложи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, както и да се представи адвокатско пълномощно за адв.П., подписал частната касационна жалба.
По изложените съображения, председателят на второ отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Софийски градски съд за отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определение №957 от по гр. дело №707/707 на 3-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                       О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                                    № 957                                              гр.София, 21.07.2009 год.    Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
cnnd