Разпореждане №142 от 43270 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 142

гр. София, 19.06.2018 г.

Галина Захарова – председател на второ наказателно отделение на Върховния касационен съд на Република България, като разгледах искането на главния прокурор на Република България с вх. № 6007 от 18.06.2018 г. на ВКС, за възобновяване на производството по в.н.о.х.д. № 1035/2018 г. по описа на Апелативен съд – София, по отношение на Р. Т. А.,
УСТАНОВИХ:

Процедурата по чл. 424, ал. 3 от НПК не е надлежно извършена. Препис от искането за възобновяване е връчен на осъдения А. чрез адв. Г. Д., който е бил негов защитник и страна в редовното инстанционно производство. Същият обаче не е страна в настоящото производство, което е извънредно по своя характер, а по делото не се установява пълномощно на адв. Д. съгласно, което да може да приема книжа от името на Р. А..
По делото няма данни осъденият Р. Т. А. да e получил лично препис от искането на главния прокурор за възобновяване на наказателното производство. В искането е посочен актуален адрес за призоваване на А., а именно [населено място],[жк]I № …, вх. …, ет. …, ап. …, на който обаче не се установява същият да е търсен.
Окръжен съд – София следва да представи доказателства за изпълнението на разпоредбата на чл. 424, ал. 3 от НПК относно изпращане и връчване на препис от искането за възобновяване на Р. А..
Невръчването на препис от искането на главния прокурор лично на лицето по отношение, на което се прави искане за възобновяване на наказателното производство възпрепятства образуване на производство по Глава тридесет и трета от НПК пред ВКС.
С оглед на гореизложеното,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на производство за възобновяване на в.н.о.х.д. № 1035/2018 г. по описа на Апелативен съд – София.
Делото, ведно с искането, да се върне на Окръжен съд – София за изпълнение на горепосочените указания.

ик ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
efeee vegalis