Разпореждане №142 от 43327 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 142

гр. София, 15.08.2018 г.

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА – за председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7688 от 13.08.2018 г., констатира следното:
Касационното производство е по чл. 200, ал. 1 КТ- II поток.
Касационна жалба вх. № 94259/09.07.2018 г. срещу Решение № 2930 от 10.05.2018 г. по гр.д. № 14/2018 г. на Софийски градски съд, ГО, IV-А въззивен състав, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК- п.к. 05.07.2018 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК- в пълномощното на л. 99 от гр.д. № 50315/2013 г. на СРС е посочен друг номер на дело;
6/ внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;
7/ осъществена процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи- постъпил отговор.
Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с изискванията на чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК, а именно за даване на указания за представяне на адвокатско пълномощно.
По изложените съображения, за председателя на Трето гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :
ВРЪЩА преписката за изпълнение на дадените указания.
За ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.