Разпореждане №143 от 43712 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 143

гр. София, 04.09.2019 г.

БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – и.ф. председател на Второ гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд съгласно разпореждане № 98/08.07.2019. на зам. – председателя на ВКС и ръководител на ГК, при проверка на допустимостта на преписка с вх. № 8242 от 3.09.2019 г., констатира следното:
Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК – І поток.
Частна касационна жалба вх. № 6718 от 26.07.2019 г. срещу Определение № 359 от 8.07.2019 г. постановено по в.ч.гр.д. № 417/2019 г. по описа на Пазарджишкия окръжен съд, отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК-п.к. 24.07.2019 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;
4/ не е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК-ЧКЖ;
6/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК;
7/ осъществена е процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи- отговор. Подаденият отговор не е приподписан от адвокат или юрисконсулт.
Предвид изложеното, постъпилата частна касационна жалба е нередовна като не отговаря на изискванията на чл. 274 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на въззивния съд за привеждане в съответствие с тях, а именно за прилагане на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване на основание чл. 274, ал. 3, във вр. чл. 280, ал. 1 и/или ал. 2 ГПК.
Постъпилата преписка следва да бъде върната на администриращия съд и на основание чл. 101 ГПК, за приподписване на подадения отговор на касационната частна жалба от адвокат или юрисконсулт или да се представят доказателства ако представителят на ответника по касационната частна жалба е правоспособен юрист /към жалбата следва да се приложи пълномощно за приподписването или удостоверение за юридическа правоспособност/.
По изложените съображения, и. ф. председател на Второ гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
р а з п о р е д и :

ВРЪЩА преписката на Пазарджишкия окръжен съд, за извършване проверка на редовността и отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.
И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
cnnd