Разпореждане №144 от 43712 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 144

гр. София, 04.09.2019г.

Бранислава Павлова – и.ф. председател на второ гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 8212 от 03.09.2019 г., образувана по касационна жалба вх. № 21704 от 16.07.2019 г. срещу Решение № 754/12.06.2019 г. по в.гр.д. № 1610/2018 г. по описа на Окръжен съд – Пловдив, констатира следното:

Касационното производство е по чл. 124 ал.1 ГПК – I поток;

Коефициент …… за правна и фактическа сложност.

Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК/пощенско клеймо от 15.07.2019 г./ – препис от обжалваното въззивно решение е връчен на касаторите на 18.06.2019 г. чрез адвокат;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към касационната жалба;
6/ не е внесена дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК – в общ размер на 60 лв., внесена е една държавна такса в размер на 30 лв.;
7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на препис – не е депозиран отговор.
Предвид изложеното, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за довнасяне на дължимата държавна такса в размер на 30 лева по сметка на ВКС, тъй като обикновените другари, включително когато са подали обща касационна жалба, дължат отделни такси.
Налице са основанията на чл.22 ал.1 т.5 ГПК за отвод на съдиите Емануела Балевска, Снежанка Николов и Гергана Никова.

По изложените съображения, и.ф. председател на второ отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Окръжен съд – Пловдив за отстраняване на допуснатите нередовности с оглед дадените указания.
За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Разпореждане № 98/08.07.2019 г./

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.