Разпореждане №145 от 43718 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 145

гр. София, 10.09.2019 г.

БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – и.ф. председател на Второ гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд съгласно разпореждане № 98/08.07.2019. на зам. – председателя на ВКС и ръководител на ГК, при проверка на допустимостта на преписка с вх. № 8246 от 4.09.2019 г., констатира следното:

Производството е по чл. 303 ГПК – I поток.
Молба вх. № 22619/23.07.2019 г. за отмяна на влязло в сила Решение № 1223 от 14.07.2017 г. по гр. д. № 2111/2016 г. по описа на Варненския окръжен съд не/отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:
1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;
2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;
3/ приложено е изрично адвокатско пълномощно за упълномощения адвокат за производството по отмяна-МО;
4/ не е внесена дължимата държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК-т.12 ТР №6/2012 г. на ОСГТК на ВКС;
5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи-отговор.
Налице са основанията на чл. 22, ал. 1, т. 5 ГПК за отвод на съдиите Пламен Стоев и Здр. Първанова.
Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 303 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с тях, а именно за събиране на дължимата държавна такса в размер на 314,72 лв. по сметка на ВКС, съгласно чл. 18, ал. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК /обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г./.
По изложените съображения, и. ф. председател на Второ отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Варненския окръжен съд, за извършване проверка на редовността и отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.
И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определение №376 от 10.11.2008 по ч.пр. дело №1689/1689 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е                                                             №  376                                  гр. София, 10.11. 2008 год.                      В   И  М  Е  Т  О

Прочети »

Разпореждане № от 42297 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕСофия, 20.10.2015 година Вероника Имова – председател на трето наказателно отделение във Върховния касационен съд (ВКС), като разгледах протеста с вх. № 10470/01.10.2015 г., жалбата-искане

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest