Разпореждане №146 от 42951 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 146

София, 04.08.2017 година

Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на Наказателна колегия, като проверих касационната жалба на адв. Н. Д., защитник на Х. Т. Д., срещу присъда № 50 от 06.06.2017 г. по в.н.ч.х.д. № 133/2017 г. по описа на Окръжен съд – Пловдив, с вх. № 7597 на ВКС от 01.08.2017 г.,
установих:

С присъда № 276 от 13.10.2016 г. по н.ч.х.д. № 8327/2015 г. по описа на Районен съд – Пловдив, подсъдимият Х. Т. Д. е признат за виновен в това, че на 30.07.2015 г. в [населено място], обл. Пл., причинил на С. П. Д. лека телесна повреда, а именно две охлузвания по гръбната повърхност на дясната длан, с което са били причинени болки и страдания, без разстройство на здравето – престъпление по чл. 130, ал. 2 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК е освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в размер на 1 000 лв. Подсъдимият Х. Т. Д. е осъден да заплати на тъжителя С. П. Д. сумата от 500 лева – обезщетение за претърпени от престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва от момента на увреждането – 30.07.2015 г., до окончателното изплащане на сумата, като отхвърлил гражданския иск до пълния му предявен размер от 3 000 лева като неоснователен и недоказан.
С присъда № 50 от 06.06.2017 г. по в.н.ч.х.д. № 133/2017 г. на Окръжен съд – Пловдив, на основание чл. 334, т. 2, вр. чл. 336, ал. 1, т. 3 от НПК, е отменена горната присъда в частта, в която подсъдимият Х. Т. Д. е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 130, ал. 2 от НК и вр. с чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност, като му е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000 лв., както и в частта, в която подсъдимият Х. Т. Д. е осъден да заплати на С. П. Д. сумата от 760 лв. разноски по производството, и вместо това е постановена следната присъда:
Окръжен съд – Пловдив признава подсъдимия Х. Т. Д. за виновен в това, че на 30.07.2015 г. в [населено място], обл. Пл., е причинил на С. П. Д. лека телесна повреда, а именно две охлузвания по гръбната повърхност на дясната длан, с което са били причинени болки и страдания, без разстройство на здравето – престъпление по чл. 130, ал. 2 от НК, с което е отвърнал веднага на С. П. Д., причинил му преди това също такава лека телесна повреда, поради което и на основание чл. 130, ал. 3 от НК освобождава и двамата от наказание. Потвърждава присъдата в останалата й част като посочва, че последната подлежи на обжалване в 15-деневен срок пред ВКС.
Постъпилата касационна жалба срещу въззивната присъда е недопустима по следните съображения:
В процесуалната норма на чл. 346 от НПК изчерпателно и лимитативно са посочени съдебните актове, подлежащи на контрол пред ВКС. Съгласно т. 2 на визираната разпоредба това са новите присъди, постановени от окръжния съд като въззивна инстанция, освен тези, с които деецът е бил освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК. В действителност, независимо от отбелязването на преходната съдебна инстанция, атакуваният съдебен акт на Окръжен съд – Пловдив няма характера на „нова присъда” по смисъла на чл. 336 от НПК, доколкото с него по никакъв начин не е бил пререшен въпросът за вината на подсъдимия. Обжалваната присъда е влязла в сила от момента на постановяването й и не подлежи на последващ инстанционен контрол от страна на ВКС.
Поради посочените аргументи, подадената касационна жалба е процесуално недопустима. Въззивната инстанция е следвало да упражни правомощията си по чл. 351, ал. 4, т. 3 от НПК.
С оглед гореизложените съображения

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство пред Върховния касационен съд.
Делото, ведно с жалбата, да се върне на Окръжен съд – Пловдив за изпълнение на горепосочените указания.
Препис от разпореждането да се изпрати на Х. Т. Д. и на неговия защитник.

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
ПАВЛИНА ПАНОВА

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Zaman Yolcusu Mini Robot Kitleri 2024