Разпореждане №147 от 43636 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 147

гр. София, 20.06.2019 г.

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – за председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 5917 от 18.06.2019 г., констатира следното:

Производството е по чл. 303 ГПК – II поток.
Молба вх. № 3817/23.04.2019 г. за отмяна на влязло в сила решение
№ 457/09.11.2018 г. по гр. д. № 2198/2018 г. по описа на Асеновградски районен съд, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:
1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;
2/ не съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;
3/ приложено е изрично адвокатско пълномощно за упълномощения адвокат за производството по отмяна;
4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 261, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК;
5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи /постъпил отговор, в срок, с искане за разноски/;
6/ молбата за отмяна не подлежи на вписване съгласно чл. 112, б „к“ ЗС.

Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 303 и сл. ГПК и следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на молителя да представи изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК.
По изложените съображения, за председателя на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
РАЗПОРЕДИ :

ВРЪЩА преписката на Асеновградски районен съд за изпълнение на дадените указания.
За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/съгласно Разпореждане № 87/11.06.2019 г./

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *