Разпореждане №148 от 43343 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 148

гр. София, 31.08.2018 г.

жанин силдарева – за председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 7963 от 29.08.2018 г., констатира следното:

Касационното производство е по чл. 215 КТ, във вр. с чл. 15, ал. 1 и чл. 22 НСКСЧ /II поток/
Касационна жалба вх. № 81636/12.06.2018 г. срещу решение № 2602 от 26.04.2018 г. по гр. д. № 15765/2016 г. по описа на Софийски градски съд, отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК /към КЖ/;
6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;
7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи
/постъпил отговор, в срок, с характер и на насрещна касационна жалба/.

Предвид изложеното, постъпилата касационна жалба е редовна и отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК. Отговорът на касационната жалба има характер на насрещна касационна жалба, която следва да бъде администрирана от въззивния съд, като се провери редовността ? на основание чл. 287, ал. 3, във вр. с ал. 2 ГПК, съответно се дадат указания за представяне на изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК, за внасяне на държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК, както и за осъществяване на процедурата по чл. 287, ал. 1, във вр. с ал. 3 ГПК за връчване на препис от насрещната касационна жалба и приложенията към нея на ответната страна, след което делото да бъде изпратено на ВКС за образуване на производство по чл. 288 ГПК.

По изложените съображения, за председателя на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката за изпълнение на дадените указания.
За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/съгласно Разпореждане № 98/10.08.2018 г./

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed