Разпореждане №149 от 43762 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 149

гр. София, 24.10. 2019 г.

Теодора Гроздева – и. ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд (съгласно разпореждане № 175 от 22.10.2019 г. на заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия), при проверка на допустимостта на преписка вх. № 9730 от 22.10.2019 г., констатира следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК – I поток.
Частна жалба вх. № 8311/01.10.2019 г. против разпореждане № 3982 от 24.09.2019 г. на ЧСИ Н. К., с което е върната молба за отмяна на постановление от 18.06.2018 г. за възлагане на недвижим имот по изп. дело № 20167890400272:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК;
2/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 260 ГПК;
3/ частната жалба е подадена чрез изпълнителния директор на „Т. парк“ АД;
4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 4 ГПК и вр. чл. 19 ТДТССГПК;
5/ осъществена е процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК – постъпили са отговори.

При извършената проверка се констатира, че по преписката липсва оригинал на молбата за отмяна, която е била върната с обжалваното разпореждане № 3982 от 24.09.2019 г. на ЧСИ Н. К.. Предвид това, преписката следва да бъде върната на съдебния изпълнител, за да бъде приложен оригинал на молбата за отмяна, а при невъзможност за прилагане на оригинала – за представяне на доказателства, удостоверяващи датата на постъпването на молбата в деловодството на ЧСИ К..
По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на частен съдебен изпълнител Н. К. за прилагане на оригинал на молбата за отмяна, върната с разпореждане № 3982 от 24.09.2019 г., като при невъзможност за прилагане на оригинала, следва да бъдат представени доказателства, удостоверяващи датата на постъпването на молбата в деловодството на съдебния изпълнител.
И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
lifta hakkında