Разпореждане №150 от 42951 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 150

гр. София, 04.08.2017 година

Павлина Панова – заместник-председател на Върховния касационен съд и председател на наказателна колегия, като проверих касационните жалби на: подс. В. Н. О., подадена чрез служебен защитник – адв. Р. К.; подс. Т. А. Б., подадена чрез служебен защитник – адв. Б. Т., както и саморъчна такава от този подсъдим, срещу въззивно решение № 227 от 18.05.2017г. по ВНОХД № 350/2017г. по описа на Софийски апелативен съд, с вх. № 7632 на ВКС от 02.08.2017г.,
установих:

Саморъчната касационна жалба на подс. Т. Б. (вх. № 10977 на АС – София от 20.06.2017г.) не отговаря на процесуалните изисквания на чл.351 ал.1 и 2 НПК, тъй като не е посочено в какво се състои касационното основание и данните, които го подкрепят, и не е подписана. Заявеното от този жалбоподател оплакване в по-голямата си част е за обоснованост на въззивния съдебен акт, която не е касационно основание. Твърди се и недоказаност на авторството на престъплението от този подсъдим, но без достатъчно подкрепяща го аргументация.
Жалбата следва да бъде приведена в съответствие на процесуалните изисквания на чл.351 ал.1 и 2 от НПК, след което да бъде администрирана на другите страни или въззивният съд следва да изпълни правомощието си по чл.351 ал. 4 т.1 от НПК.
С оглед на гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по ВНОХД № 350/2017г. по описа на Софийски апелативен съд, Наказателно отделение, осми състав.
Делото да се върне на Софийския апелативен съд за изпълнение на указанието, изложено в обстоятелствената част на настоящото разпореждане.

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
ПАВЛИНА ПАНОВА

Е.В.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed