Разпореждане №151 от 42951 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РБ
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ
гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Наказателна колегия

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 151
София, 04.08.2017 година

Павлина Панова – Зам. – председател на Върховния касационен съд и Ръководител на Наказателна колегия, като разгледах касационен протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Кюстендил, с вх. № 7600/01.08.2017г., срещу нова въззивна присъда № 15 от 22.06.2017 г. на Окръжен съд – Кюстендил,
УСТАНОВИХ:

Касационният протест е подаден в срок от легитимирана страна, но не може да образува производство пред ВКС по Глава двадесет и трета от НПК, поради допуснато нарушение при администрирането му от Окръжен съд – Кюстендил.
Съдържанието на подадения протест не съответства на изискванията на чл.351, ал.1 от НПК, тъй като не са посочени данни в подкрепа на претендираното касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. Прокурорът е посочил, че ще изготви допълнение към протеста след запознаване с мотивите на виззивната присъда.
От материалите по делото се установява, че на 12.07.2017 г. е изпратено съобщение до Окръжна прокуратура – Кюстендил за изготвени мотиви на постановената присъда, с указание за привеждане протеста в съответствие с изискванията на чл. 351 от НПК. Не е даден обаче 7 – дневен срок за това както и не е указано, че протестът ще бъде върнат ако несъответствието не бъде отстранено в срок.
Липсват и данни за изпратени преписи от мотивите на въззивната присъда на останалите страни в наказателното производство, в т.ч. на подсъдимия Г. А. и защитника му адв. Н. Б. както и на частния обвинител Д. Л..
Горното налага делото да се върне на Окръжен съд – Кюстендил, който да даде 7 – дневен срок на подателя на протеста за отстраняване на допуснатото нарушение като изрично бъде указано, че ако несъответствието не бъде отстранено в срок, протеста ще бъде върнат. Администриращият съд следва да изпрати и преписи от мотивите на въззивната присъда на всички заинтересовани страни.
Поради изложените съображения,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство пред ВКС.
Делото ведно с касационният протест да се върне на Окръжен съд – Кюстендил за изпълнение на указанията в настоящето разпореждане с всички произтичащи от това последици.

ЗАМ. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:

ст

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.