Разпореждане №151 от 43768 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 151

гр. София, 30.10.2019 г.

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА – и. ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд (съгласно разпореждане № 175 от 22.10.2019 г. на заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия), при проверка на допустимостта на преписка вх. № 9977 от 29.10.2019 г., изпратена по гр. д. № 17195/2016 г. на Софийски районен съд, констатира следното:

Производството е по чл. 303 ГПК– I поток.
Молба вх. № 5086475/20.05.2019 г. за отмяна на влезли в сила решение № 368837/22.03.2018 г. и решение № 524290/02.11.2018 г., постановени по гр.д. № 17195/2016 г. на Софийски районен съд:
1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;
2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;
3/ приложено е адвокатско пълномощно за производството по отмяна – л. 12 по гр.д. 12006/2019 г. на СГС;
4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК – след указания;
5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи;
6/ молбата не е вписана съгласно чл. 112, б „к“ ЗС.

Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд, за даване на указания на молителката за вписване на молбата за отмяна.
По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Софийски районен съд за даване на указания на молителката за вписване на молбата за отмяна.

И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.