Разпореждане №152 от 43640 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 152

гр. София, 24.06.2019 г.

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – за председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 5988 от 20.06.2019 г., констатира следното:

Касационното производство е по чл. 200 КТ и чл. 86 ЗЗД /II поток/
Касационна жалба вх. № 56186/24.04.2019 г. срещу решение № 2038 от 20.03.2019 г. по в. гр. д. № 8310/2018 г. по описа на Софийски градски съд, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК;
6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК;
7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи
/постъпил отговор, в срок, с искане за разноски/.

Предвид изложеното, касационната жалба е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК и следва да се върне на администриращия съд за даване на указания на жалбоподателя да приложи адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК за адвокат И. К. за процесуално представителство пред касационната инстанция.
По изложените съображения, за председателя на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
РАЗПОРЕДИ :

ВРЪЩА преписката на Софийски градски съд за изпълнение на дадените указания.
За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/съгласно Разпореждане № 87/11.06.2019 г./

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed