Разпореждане №153 от 42951 по ч.пр. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 153

София, 04.08.2017 г.

Павлина Панова – заместник – председател на Върховния касационен съд на Република България и председател на наказателната му колегия, като проверих жалба с вх. № 8847/07.06.2017 г. и допълнение / именувано „протест“/ към нея с вх. № 8135/19.07.2017 г. на Т. И. срещу определение № 207 от 17.05.2017 г. по в.ч.н.д. № 324/2017 г. по описа на Окръжен съд – Хасково, с вх. № 7551 на ВКС от 31.07.2017 г.,
УСТАНОВИХ:

С постановление от 09.12.2016 г., мл. прокурор при Районна прокуратура – Хасково е прекратил наказателното производство по досъдебно производство № 54/2012 г. по описа на ОД на МВР – Хасково, пр. пр. вх. №2245/2011 г. на РП-Хасково, образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 134, ал. 1 от НК, на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 от НПК и при условията на чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК. Разпоредил е препис от постановлението да се изпрати на Т. К. И..
Пострадалият И. е подал жалба в Районен съд – Хасково, с която на основание чл. 243, ал. 3 от НПК е атакувал горепосоченото постановление.
С определение № 73 от 08.02.2017 г. по ч.н.д. № 158/2017 г. по описа на Районен съд – Хасково постановлението за прекратяване на наказателното производство е потвърдено. По повод депозирана жалба от Т. И., в качеството му на пострадало лице, против първоинстанционния съдебен акт, е образувано производство по реда на чл. 243, ал. 6 и 7 от НПК пред Окръжен съд – Хасково. Съдът се е произнесъл с определение № 207 от 17.05.2017 г. по в.ч.н.д. № 324/2017 г., с което е оставил без разглеждане жалбата като процесуално недопустима, тъй като е подадена след изтичане на определения в чл. 243, ал. 6 от НПК срок, и е прекратил наказателното производство. В диспозитива на определението е посочил, че то подлежи на обжалване пред ВКС в 15-дневен срок от съобщаването му.
На 07.06.2017 г. във е Върховен административен съд е постъпила жалба с вх. № 8847 от пострадалия И. срещу обявление № 1 от 17.05.2017 г., което всъщност представлява разписка, с която му е съобщено, че с въззивното определение е оставена без разглеждане жалбата му като недопустима и е прекратено производството по в.ч.н.д. № 324/2017 г. От изложеното се извежда, че атакуваният акт е определение № 207 от 17.05.2017 г. на Окръжен съд – Хасково. С резолюция от 08.06.2017 г. на председателя на пето отделение на ВАС е посочено, че последният не е компетентен по наказателни дела и е изпратил делото на Окръжен съд – Хасково.
С разпореждане от 13.06.2017 г. на съдия от окръжния съд е указано в 7-дневен срок от съобщението жалбоподателят да уточни кой акт, на кой съд обжалва, да конкретизира своето искане до ВКС, както и да посочи основанията за обжалване.
На 03.07.2017 г. е постъпил отговор от пострадалия, в който заявява, че обжалва обявление № 1 от 17.05.2017 г. на Окръжен съд – Хасково, досъдебно производство № 54/2012 г. на РП-Хасково. С резолюция от същата дата на съдия от окръжния съд е разпоредено да се уведоми жалбоподателя, че дадените указания за уточняване на жалбата са по повод жалба с вх. № 8847/07.06.2017 г., подадена пред ВАС, която е изпратена за администриране на ОС-Хасково.
На 14.07.2017 г. съобщението с горепосочените указания е връчено на Г. Н. със задължение да го предаде на Т. И..
В регистратурата на Върховния касационен съд е постъпил протест от пострадалия с вх. № 8135/19.07.2017 г. срещу определение № 207 от 17.05.2017 г. на ОС-Хасково /именувано „обявление № 1 от 17.05.2017 г.“/.
С писмо от 20.07.2017 г. на заместник-председателя на ВКС и председател на НК е изпратена по компетентност на Окръжен съд – Хасково постъпилата жалба /озаглавена „протест“/ от Т. И..
С резолюция от 25.07.2017 г. на съдия от окръжния съд е посочено, че препис от постъпилата жалба, ведно с приложенията, следва да се изпрати на ОП-Хасково, и делото на разпореждане на ВКС.
Подадената жалба вх. № 8847/07.06.2017 г. е процесуално недопустима, поради следните съображения:
Прекратяването на наказателното производство от прокурора на основание чл. 243 от НПК подлежи на двуинстанционен контрол (арг. от чл. 243, ал. 7 от НПК). В случая, тази проверка е осъществена, тъй като Районен съд – Хасково е постановил определение № 73 от 08.02.2017 г. по ч.н.д. № 158/2017 г., което е било атакувано пред въззивната инстанция. С определение № 207 от 17.05.2017 г. Окръжен съд – Хасково е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил наказателното производство, което изчерпва възможностите за редовен инстанционен контрол.
Атакуваното определение не попада в кръга на актовете, визирани в разпоредбата на чл. 346, т. 4 от НПК, независимо от посоченото в определението на въззивния съд, че определението подлежи на обжалване. Отразеното в диспозитива на определението на второинстанционния съд не може да дерогира закона. На проверка пред ВКС на това основание подлежат решенията и определенията на окръжния или апелативния съд, постановени за първи път във въззивното производство, с които се прекратява, спира или прегражда пътят на наказателното производство. В този обхват не попадат определенията, които се отнасят до съдебния контрол върху прекратяването на наказателното производство от прокурора. Процедурата по чл. 243, ал. 4 и ал. 6 НПК е специална и законодателят я е предвидил единствено за извършване на контрол върху законосъобразността на постановленията на държавното обвинение. Съгласно разпоредбата на чл. 243, ал. 7 НПК въззивното определение е окончателно и не може да бъде предмет на последваща касационна проверка.
Поради това, въззивният съд е следвало да упражни правомощията си по чл. 351, ал. 4, т. 3 от НПК, като върне жалбата на Т. И..
При изложените съображения
РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по жалбата на Т. И. по в.ч.н.д. № 324/2017 г. по описа на Окръжен съд – Хасково.
Делото да се върне на Окръжен съд – Хасково за изпълнение на дадените в обстоятелствената част на разпореждането указания.

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:

ПАВЛИНА ПАНОВА
см

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed