Разпореждане №153 от 43003 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 153

гр. София, 25.09. 2017 г.

БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на първо гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка за допустимостта на преписка вх. № 9048 /20.09.2017 г., образувана по касационнa жалбa вх. № 2350 /03.07.2017 г., констатира следното:
Производството пред ВКС е по иск с правно основание чл. 69, ал. 1 ЗН , относно делба на движими вещи ( селскостопански добитък), фаза допускане ( I-ви поток).
Жалбата :
1. е подадена в срок- препис от решението, връчен чрез законния представител,
на 29.05.2017 г.; куриерска товарителница от 29.06.2017 г.;
2. решението подлежи на касационно обжалване по аргумент от чл. 280, ал.1,т.1
ГПК като постановено по неоценяем в тази установителна фаза иск за делба;
3. отговаря на изискванията на чл. 284, ал.1 ГПК ;
4. не е приложено изложение на основанията по чл. 280, ал.1 ГПК за допускане
на касационното обжалване като указания в тази насока не са давани;
5. подадена е чрез адвокат;
6. представено е валидно за тази инстанция пълномощно за адвоката- л.52, РС;
7. приложен е документ за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер
на 30 лв.( касаторите са задължителни необходими другари); сумата служебно е прехвърлена от сметката на ВКС за вещи лица по тази за държавни такси на 12.09.2017 г.;
8. осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК и има постъпил писмени от-
говори чрез адвокат;
Предвид изложеното в т. 4, жалбата се явява нередовна, което налага преписката да се върне на администриращия съд за действия по отстраняване на нередовността по реда на чл. 101 ГПК и допълнителна размяна на книжа, в частност на изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, в случай, че бъде представено.
Воден от горното, председателят на първо отделение на гражданска колегия на
Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Благоевградския окръжен съд за даване на указания до касаторите да представят в определения им за целта срок изложение на основанията по чл. 280, ал.1, т.1- т.3 ГПК за допускане на касационното обжалване, както и за връчване на преписи от него на ответниците по жалбата, за становище, в случай, че бъде представено.
ПРЕДСЕДАТЕл

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.