Разпореждане №154 от 43356 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 154

гр. София, 13.09.2018 г.

ИЛИЯНА ПАПАЗОВА – за председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 8209/12.09.2018 г., констатира следното:
Преписката е образувана във връзка с Определение № 42215/24.09.2018 г. по гр.д. № 32083/2016 г. на Софийски районен съд, с което делото е изпратено на ВКС за определяне на друг равен по степен съд, който да разгледа иска по чл. 2б, ал. 1 ЗОДОВ на И. С. И. против Софийски районен съд и Софийски градски съд, поради наличие на основания за отвеждане на съдии от Софийски районен съд.
С оглед спецификата на спора по чл. 2б, ал. 1 ЗОДОВ, изискването делото да се разгледа в разумен срок, факта, че искът е насочен и срещу СГС и предвид цитираната в Определение № 42215/24.09.2018 г. по гр.д. № 32083/2016 г. на СРС практика на ЕСПЧ, на основание чл. 122 ГПК за председателя на Трето гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ИЗПРАЩА преписката на Софийски апелативен съд за определяне на компетентен съд.

За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/съгласно Разпореждане № 61/12.07.2018 г./

Определение №62 от по гр. дело №2940/2940 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

                                       О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                                                    № 62                                              гр.София, 28.01.2009 год.   Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest