Разпореждане №154 от 43641 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 154
гр. София, 25.06.2019 г.

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – за председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 6090 от 24.06.2019 г., констатира следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК – II поток.
Преписката е образувана по частна жалба вх. № 2007 от 04.02.2019 г., която не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК;
2/ не отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК /липсва означение на обжалвания съдебен акт по чл. 260, т. 2 ГПК/;
3/ частната жалба е подадена лично;
4/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК;
5/ осъществена е процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи /постъпил отговор, в срок, с искане за разноски/.
Предвид изложеното, постъпилата частна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 274 и сл. ГПК и следва да се върне на администриращия съд за даване на указания на жалбоподателя да посочи кой е обжалваният съдебен акт, както и да внесе държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК, евентуално за осъществяване на процедурата по чл. 275, ал. 2, във връзка с чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК при неизпълнение на дадените указания.
По изложените съображения, за председателя на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
РАЗПОРЕДИ :

ВРЪЩА преписката на Софийски апелативен съд за изпълнение на дадените указания.

За ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.