Разпореждане №154 от 43774 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 154

гр. София, 05.11. 2019 г.

Теодора Гроздева – и. ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд (съгласно разпореждане № 175 от 22.10.2019 г. на заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия), при проверка на допустимостта на преписка вх. № 10101 от 01.11.2019 г., изпратена по гр. д. № 16234/2015 г. на Пловдивски районен съд, констатира следното:

Производството е по чл. 303 ГПК– I поток.
Молба от 26.06.2019 г. за отмяна на влязло в сила решение № решение № 2265/29.06.2016 г. по гр. д. № 16234/2015 г. на Пловдивски районен съд:
1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;
2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;
3/ приложено е адвокатско пълномощно за производството по отмяна за П. Н. Странджикова, но липсва пълномощно от С. Н. Ч. в полза на адв. Х.;
4/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК в пълен размер;
5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи;
6/ молбата е вписана съгласно чл. 112, б „к“ ЗС – след указания.

Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд, за даване на указания на:
– молителите за довнасяне на държавна такса в размер на още 10.00 лв. по сметка на ВКС;
– С. Н. Ч. за представяне на пълномощно в полза на адв. Х. за осъществяване на процесуално представителство пред ВКС за производството по отмяна.
По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Пловдивски районен съд за даване на указания на:
– молителите за довнасяне на държавна такса в размер на още 10.00 лв. по сметка на ВКС;
– С. Н. Ч. за представяне на пълномощно в полза на адв. Х. за осъществяване на процесуално представителство пред ВКС за производството по отмяна.
И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
bilgi