Разпореждане №155 от 43360 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 155

гр. София, 17.09. 2018 г.

ИЛИЯНА ПАПАЗОВА – за председател на Трето гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 8235 от 13.09.2018 г., констатира следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК – II поток
Частна жалба вх. № 9784 от 28.05.2018 г. срещу определение № 1504 от 14.05.2018 г. по гр. д. № 2125/2018 г. по описа на Софийски апелативен съд, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК /п.к. 25.05.2018 г./;
2/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;
3/ не е приложено адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК;
4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК;
5/ осъществена е процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи /постъпил отговор/.
Предвид изложеното, постъпилата частна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията на чл. 274 и сл. ГПК и следва да бъде върната на администриращия съд за привеждането й в съответствие с тях, а именно: за указване на жалбоподателя да представи адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК за подписалия частната жалба адвокат К. Р..
По изложените съображения, за председателя на Трето отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА преписката за изпълнение на дадените указания.

За ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/съгласно Разпореждане № 61/12.07.2018 г./

Определение №39 от по търг. дело №771/771 на 1-во тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ    № 39   София,25,01,2010 годиш  Върховният касационен съд на Република България,ТК, първо търговско отделение, в закрито заседание на деветнадесети януари две хиляди и десета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛА

Прочети »

Определение №131 от по търг. дело №992/992 на 2-ро тър. отделение, Търговска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №  131 София, 09.03.2010 година Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на девети март две хиляди и десета година в

Прочети »

Решение №1148 от 21.10.2015 по гр. дело №3520/3520 на 4-то гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1148 София, 21.10.2015г. Върховният касационен съд на Република България, състав на Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на деветнадесети октомври две хиляди

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed