Разпореждане №155 от 43705 по търг. дело №/ на отделение, Търговска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 155

гр. София, 28.08. 2019 г.

ДАРИЯ ПРОДАНОВА, зам. – председател на Върховния касационен съд на Република България и ръководител на Търговска колегия, след проверка на преписка с вх. № 7848/19.08.2019 г., констатира следното:
Преписката е образувана по повод касационна жалба, подадена от „Търговище Инвест” ЕООД, срещу решение № 120/16.05.2019 г., постановено по в.т.д. № 95/2019 г. по описа на Варненски апелативен съд.
Констатира се нарушение на разпоредбата на чл.284, ал.3, т.4 ГПК. С оглед на което, на основание чл.18, ал.2, т.1 от ТДТССГПК, жалбоподателят следва да представи документ за платена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 30 лв., с посочени в основанието за плащане обжалван акт и делото, по което е постановен.
Преписката следва да бъде върната на администриращия съд за изпълнение на даденото указание.
По горните съображения, зам. – председателят на Върховния касационен съд и ръководител на Търговска колегия

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписка с вх. на ВКС № 7848/19.08.2019 г. на Варненски апелативен съд за изпълнение на даденото указание.

Зам. – председател на ВКС и ръководител на ТК:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.