Разпореждане №155 от 43775 по ч.пр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 155

гр. София, 06.11. 2019 г.

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА – и. ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд (съгласно разпореждане № 175 от 22.10.2019 г. на заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия), при проверка на допустимостта на преписка вх. № 10133 от 04.11.2019 г., констатира следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК – I поток.
Частна касационна жалба вх. № 8374/08.10.2019 г. (П.К. от 07.10.2019 г.) срещу определение № 817/04.09.2019 г. по в. ч. гр. д. № 563/2019 г. на Софийски окръжен съд, с което е потвърдено определение от 12.07.2019 г. на районен съдия при Районен съд – Сливница, определен със заповед на адм. ръководител да изпълнява функциите на съдия по вписванията:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК – препис от обжалваното определение е връчен на 30.09.2019 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване;
3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 260 ГПК;
4/ не е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ жалбоподателят е частен съдебен изпълнител (И. И. Х., рег. № 832 в регистъра на КЧСИ);
6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 19 ТДТССГПК – след указания;
7/ не се дължи осъществяване на процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК.

При извършената проверка се констатира, че с разпореждане № 1171 от 09.10.2019 г. Софийски окръжен съд е дал указания на жалбоподателя за прилагане на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК. Препис от това разпореждане е връчен на страната на 25.10.2019 г. Преписката е изпратена на ВКС с разпореждане от 31.10.2019 г. – преди изтичане на едноседмичния срок за изпълнение на указанията, дадени с разпореждане № 1171 от 09.10.2019 г.
Предвид изложеното, постъпилата частна касационна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на Софийски окръжен съд за привеждане в съответствие с тях: за прилагане на изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 и/или ал. 2 ГПК.
По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Софийски окръжен съд за отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.
И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.