Разпореждане №156 от 43775 по гр. дело №/ на отделение, Гражданска колегия на ВКС

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 156

гр. София, 06.11.2019 г.

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА – и. ф. председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд (съгласно разпореждане № 175 от 22.10.2019 г. на заместник-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия), при проверка на допустимостта на преписка вх. № 10209 от 05.11.2019 г., констатира следното:

Касационното производство е по чл. 124, ал. 1 ГПК – I поток.
Касационна жалба вх. № 6016/05.09.2019 г. не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК /изм. – ДВ, бр. 86 от 2017 г./;
3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;
4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – след указания;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към К.Ж. след указания;
6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в пълен размер – внесена е само една държавна такса в размер на 30.00 лв., а дължимата е в размер на 120.00 лв., тъй като касаторите са обикновени другари в процеса и дължат отделни държавни такси, въпреки че са подали обща касационна жалба;
7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор, съдържащ искане за присъждане на разноски;

Предвид изложеното, преписката следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания за довнасяне на дължимата държавна такса в размер на 90.00 лв. по сметка на ВКС.
По изложените съображения, и. ф. председател на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р А З П О Р Е Д И :

ВРЪЩА преписката на Ловешки окръжен съд за даване на указания на касаторите за довнасяне на дължимата държавна такса в размер на 90.00 лв. по сметка на ВКС.

И. Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Определение №87 от 12.6.2017 по ч.пр. дело №620/620 на 1-во нак. отделение, Наказателна колегия на ВКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№87гр. София, 12 юни 2017 г. Върховният касационен съд на Република България, I НО, в закрито заседание, в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЛАГА ИВАНОВАЧЛЕНОВЕ: МИНА ТОПУЗОВАСПАС ИВАНЧЕВпри секретар…………при

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
aabed