Разпореждане №157 от 42956 по нак. дело №/ на отделение, Наказателна колегия на ВКС

РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 157
София, 09.08.2017 година

Павлина Панова – заместник – председател на Върховния касационен съд на Република България и председател на наказателната му колегия, като разгледах постъпилата от подсъдимия Х. П., чрез служебен защитник, касационна жалба срещу въззивно решение от 03.05.2017 г. по в.н.о.х.д. № 154/2017 г. по описа на Софийски апелативен съд, с вх. № 7856 от 09.08.2017 г.,

УСТАНОВИХ:

Процесуалният представител на подсъдимия Х. Х. П. – адв. В., е подал касационна жалба срещу въззивно решение № 195 от 03.05.2017 г. по в.н.о.х.д. № 154/2017 г. по описа на Софийски апелативен съд. В съдържателната й част декларативно е заявено касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 2 НПК, което не е подкрепено с никакви данни и липсва изложена конкретика по това оплакване. Бланкетно е отразено, че допуснатото нарушение на процесуалните правила се изразява в отказ на въззивния съд да допусне до разпит лица, които са посочени по делото, но не са били установени, без да са наведени конкретни доводи и съображения в тази връзка. Прави се искане за отмяна на въззивното решение.
За да е процесуално допустима касационната жалба и за да послужи като основание за образуване на производство по реда на Глава XXIII от НПК пред Върховния касационен съд, трябва да отговаря на императивната разпоредба на чл. 351, ал. 1 НПК, като в нея, освен релевираните касационни основания, е необходимо да бъдат посочени и конкретни аргументи, които да ги подкрепят, както и искането, което се прави.
Подадената касационна жалба не съответства на изискванията на горепосочената разпоредба, тъй като в нея не са изложени съображения, подкрепящи заявеното касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 2 НПК – съществено нарушение на процесуалните правила, което е предпоставка за нейната недопустимост.
Въззивната инстанция е следвало да упражни правомощията си по чл. 351, ал. 4 НПК, като предостави възможност на подсъдимия Х. П. и неговия служебен защитник да приведат жалбата в съответствие с изискванията на разпоредбата на чл. 351, ал. 1 НПК и им даде указание да посочат данни в подкрепа на заявената претенция за наличие на допуснати съществени процесуални нарушения. Въззивният съд следва изрично да им укаже, че в случай на неизпълнение на дадените указания и неотстраняване на несъответствията в указания 7-дневен срок, жалбата ще бъде върната.
С оглед изложените съображения,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Отказвам образуване на касационно производство по в.н.о.х.д. № 154/2017 г. по описа на Софийски апелативен съд.
Делото да се върне на Софийски апелативен съд за изпълнение на горепосочените указания.

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:

ПАВЛИНА ПАНОВА
см

Определение №141 от 15.3.2010 по ч.пр. дело №706/706 на 1-во гр. отделение, Гражданска колегия на ВКС

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е                                      № 141 София,15.03. 2010 година                   Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в

Прочети »
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
bilgi